GEO-KAT OCHRONA ŚRODOWISKA

to solidność, zaangażowanie i wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem

slide5
slide4
slide7
slide6
slide3
slide8
slide1
slide2

Remediacja środowiska

Oferujemy kompleksową obsługę procesu remediacji środowiska gruntowo-wodnego na obszarach po-przemysłowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, obejmującego w szczególności remediację zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Wybór metody remediacji uzależniamy od planowanego zagospodarowania terenu.

Realizujemy również projekty remediacyjne na terenach:

 • zarówno czynnych jak i wyłączonych z użytkowania zakładów przemysłowych ,
 •  obiektów baz paliw,
 •  stacji paliw,
 •  przeznaczonych pod budowę dróg krajowych i autostrad.

Zakres proponowanych usług:

 • prowadzenie badań dokumentujących stopień zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych oraz powierzchniowych
 • opracowywanie projektów likwidacji lub unieszkodliwienia zanieczyszczeń wraz z analizą finansową,
 • prowadzenie prac remediacyjnych mających na celu usunięcie zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, zarówno z gruntu jak i z wody podziemnej
 • wybór metody remediacji, która będzie optymalna dla danego projektu:  ex situ, in situ albo ex situ on site.
 • prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych.

Przedstawiamy zakres prac przy oferowaniu kompleksowej obsługi likwidacji zanieczyszczenia:

 • Wykonanie badań wstępnych i szczegółowych w celu identyfikacji stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) wraz z wykonaniem odpowiednich dokumentacji.
 • Oszacowanie kosztów wykonania remediacji w zależności od wybranej metody.
 • Wybór optymalnej metody remediacji i przygotowanie projektu planu remediacji oraz uzyskanie decyzji RDOŚ
 • Wydobycie, załadunek i transport zanieczyszczonej ziemi na stanowiska oczyszczania, zgodnie z decyzjami na odzysk poprzez proces przetwarzania odpadów (w przypadku remediacji ex-situ).
 • Wykonanie badań potwierdzających uzyskanie efektu ekologicznego i złożenie sprawozdania do RDOŚ.

Podejmujemy również zadania związane z likwidacją obiektów budowlanych, pracami ziemnymi na terenie obiektów poprzemysłowych gdzie konieczne jest przeprowadzenie prac remediacyjnych i przygotowanie terenu pod przyszłe prace inwestycyjne.

W ramach współpracy z firmami projektowymi przygotowujemy na potrzeby takich zleceń: ekspertyzy , inwentaryzacje , projekty rozbiórkowe oraz uzyskujemy pozwolenia na ich przeprowadzenie .